Výsledek SEO testu

Poslední testované URL z domény jaspis.sk:

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://jaspis.sk/

Načteno:
18. 2. 2022 08:23

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://jaspis.sk/' byla přesměrována na 'https://jaspis.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 18 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://jaspis.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://jaspis.sk/

XML mapy stránek na URL adrese ze souboru robots.txt není validní.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Agentúra JASPIS

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Chcete sa prihlásiť na konkrétny kurz?</h1>
<h1>PreÄ o sa vzdelávaÅ¥ s JASPIS?</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Chcete sa prihlásiÅ¥ na konkrétny kurz?
     <h1>PreÄ o sa vzdelávaÅ¥ s JASPIS?
          <h2>Vzdelávame už 21 rokov
          <h2>49 580 klientov
          <h2>Lektori z praxe
          <h2>Sme k vám bližšie
          <h2>Rezervujte si svoje miesto na kurze
          <h2>Novinky z ÃºÄ tovníctva a daní
               <h3>Ako na zdaÅ ovanie príjmov z prenájmu nehnuteľn…
               <h3>Kto nemusí podaÅ¥ daÅ ové priznanie za rok 2021?
               <h3>RoÄ né zÃºÄ tovanie preddavkov na daÅ za rok 2021
               <h3>Nezdaniteľné Ä asti základu dane v roku 2022
               <h3>Ä istá mzda: Postup na výpoÄ et Ä istej mzdy v r…
               <h3>Cookies liÅ¡ta a GDPR od 1. 2. 2022: aké zmeny na…
               <h3>DaÅ ové priznanie a daÅ z motorových vozidiel za…
               <h3>Cestovné náhrady: VýpoÄ et stravného na pracov…
               <h3>Výdavky na stravné v roku 2022
               <h3>Zmeny v Zákonníku práce s ÃºÄ innosÅ¥ou od 1.1.…
               <h3>Novela daÅ ového poriadku - zmeny ÃºÄ inné od no…
               <h3>Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie banko…
               <h3>5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zá…
               <h3>SkonÄ enie pracovného pomeru zo strany zamestnanc…
               <h3>Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a nále…
               <h3>Registrácia pre DPH môže byÅ¥ povinná, aj keÄ …
               <h3>Uvažujete o zmene práce? Nie ste sami, poÄ ty vÃ…
               <h3>Zamestnanecké benefity z pohľadu daní
               <h3>DaÅ ová kontrola krok za krokom
               <h3>PreÄ o sa oplatí, aby bol otec na materskej dovol…
               <h3>Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisÅ¥ovne?
               <h3>Minimálna mzda bude od januára 2022 vyÅ¡Å¡ia
               <h3>DaÅ ová evidencia alebo paušálne výdavky
               <h3>Podrobný návod, ako vystaviÅ¥ faktúru
               <h3>ŽivnosÅ¥ alebo s.r.o. v roku 2021: Ä o sa vám op…
               <h3>Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.: aké povin…
               <h3>Å pecifiká ÃºÄ tovníctva rozpoÄ tových organizÃ…
               <h3>Zmeny v živnostenskom zákone - novela ÃºÄ inná…
               <h3>DaÅ ová optimalizácia: PripoÄ Ã­tateľné a odpo…
               <h3>Životné minimum sa od 1.7.2021 zvyÅ¡uje, zvýši…
               <h3>ExekuÄ né zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.202…
               <h3>RekreaÄ né poukazy na dovolenku na Slovensku v ro…
               <h3>Vysporiadanie výsledku hospodárenia: Rozdelenie …
               <h3>Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody
               <h3>Kryptomeny z pohľadu daní a ÃºÄ tovníctva
               <h3>Nakupovanie a dovoz tovaru z Ä Ã­ny alebo USA sa p…
               <h3>Å tudentské brigády 2021: Ä o by ste mali vedieÅ…
               <h3>Online vzdelávanie hýbe svetom. Pri kurzoch s vÃ…
               <h3>Medzinárodné Å¡tandardy finanÄ ného výkazníct…
               <h3>Záporné vlastné imanie je negatívnym signálom…
               <h3>DaÅ ové priznanie živnostníka s paušálnymi vÃ…
               <h3>DaÅ ové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 - ty…
               <h3>ZabezpeÄ enie stravovania - pravidlá výberu gast…
               <h3>MikrodaÅ ovník: Podnikatelia s menšími príjmam…
               <h3>8 najdôležitejších zmien v Zákonníku práce …
               <h3>Aké sú povinnosti zamestnávateľa voÄ i jeho za…
               <h3>Brexit z daÅ ového pohľadu - nové pravidlá pre…
               <h3>Jednoduché ÃºÄ tovníctvo - užitoÄ né základy
               <h3>Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného i…
               <h3>Zdravotné a sociálne odvody v roku 2022
               <h3>Online kurzy: Odpovedáme na najÄ astejÅ¡ie otázk…
               <h3>Mzdové veliÄ iny a Ä istá mzda zamestnanca 2021
               <h3>DaÅ ový bonus na dieÅ¥a a na zaplatené úroky: K…
               <h3>SplatnosÅ¥ odložených sociálnych odvodov sa pos…
               <h3>Podvojné ÃºÄ tovníctvo - zoznámte sa so základ…
               <h3>10 najÄ astejších chýb, ktoré robia spoloÄ nos…
               <h3>Rozdiely medzi ÃºÄ tovníctvom neziskových organi…
               <h3>Nová podpora od Å¡tátu Prvá pomoc +: VyÅ¡Å¡ie p…
               <h3>Mimoriadna situácia skonÄ ila, nezabudnite na ter…
               <h3>Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022
               <h3>Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu…
               <h3>Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 e…
               <h3>Nárok zamestnanca na stravné lístky poÄ as home…
               <h3>Odvody SZÄ O: Ako ovplyvní koronavírus novú vý…
               <h3>14 zásadných zmien, ktoré zavádza podnikateľs…
               <h3>Rastie vám poÄ et pohľadávok? Ako na neuhradenÃ…
               <h3>Životné minimum sa od júla zvyÅ¡uje o 2,2 %. Kt…
               <h3>Potrebujete zlikvidovaÅ¥ s.r.o.? NeÄ akajte, od 1.…
               <h3>Minimálna mzda 2021: Bude jej výška až 656 eur…
               <h3>Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poi…
               <h3>Príspevky od Å¡tátu na pomoc poÄ as koronakrízy…
               <h3>Zmeny v príspevkoch pre podnikateľov v rámci pr…
               <h3>Odklad platenia preddavkov na daÅ z príjmov poÄ a…
               <h3>Opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a SZÄ O p…
               <h3>3 spôsoby, ako zvýšite svoju hodnotu na trhu pr…
               <h3>Aké máte možnosti pri skonÄ ení pracovného po…
               <h3>NauÄ te sa základy ÃºÄ tovníctva úplne zadarmo
               <h3>DaÅ ové povinnosti v Ä ase koronavírusu: Zmeny, …
               <h3>13 najÄ astejších chýb pri vypĺŠaní daÅ ový…
               <h3>Ako darovaÅ¥ 2 % zo zaplatenej dane?
               <h3>Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich …
               <h3>Odklad daÅ ového priznania: Komu sa oplatí?
               <h3>Autorský zákon a zdaÅ ovanie príjmov autorov
               <h3>Porovnávame individuálny a skupinový kurz: Neur…
               <h3>NajÄ astejÅ¡ie chyby v daÅ ovom priznaní k dani z…
               <h3>Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z mo…
               <h3>Stratili ste prácu? Nezúfajte a pozrite sa, aké…
               <h3>Mzdové veliÄ iny a Ä istá mzda zamestnanca 2020
               <h3>7 tipov, ako nájsÅ¥ motiváciu uÄ iÅ¥ sa nové zr…
               <h3>eKasu Ä akajú od januára 2020 zmeny
               <h3>Od januára môžu rodiÄ ia využiÅ¥ Å¡portové po…
               <h3>DaÅ ové zaÅ¥aženie sa od roku 2020 zníži. O ko…
               <h3>Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaÅ ovanie
               <h3>Ã Ä tovná závierka v podvojnom ÃºÄ tovníctve
               <h3>Minimálna mzda 2020 - jej výška, výpoÄ et a ve…
               <h3>Triedenie ÃºÄ tovných jednotiek: Mikro, malá a v…
               <h3>Slovensko je na chvoste Å¡túdie o platobnej disci…
               <h3>Aké zmeny prináša návrh novely zákona o ÃºÄ t…
               <h3>FinanÄ ná analýza podniku zistí finanÄ né zdra…
               <h3>Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺ…
               <h3>Novela zákona o DPH 2020: Aké zmeny navrhuje?
               <h3>Aké odvody budú SZÄ O platiÅ¥ od júla? Sociáln…
               <h3>Nové životné minimum: Dlžníkom s exekúciami …
               <h3>Ako založiÅ¥ obÄ ianske združenie v roku 2019
               <h3>Výdavky na reprezentáciu a reklamu z pohľadu da…
               <h3>Od 1.7.2019 sa zvyÅ¡uje životné minimum
               <h3>Od júla 2019 je ÃºÄ inná krátka novela zákona …
               <h3>Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani …
               <h3>Príplatky za prácu cez víkend a v noci sú od m…
               <h3>Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu
               <h3>Neviete si rady s nároÄ ným ÃºÄ tovným problém…
               <h3>DaÅ ové priznanie SZÄ O s príjmami zo zahraniÄ i…
               <h3>DaÅ ové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v …
               <h3>Ako sa vypoÄ Ã­ta Ä istá mzda zamestnanca v roku …
               <h3>Ä o si premyslieÅ¥ skôr, než dáte výpoveÄ
               <h3>Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019
               <h3>Takmer polovica Slovákov by menila prácu
               <h3>Elektronická a virtuálna registraÄ ná pokladnic…
               <h3>Konateľ vs. spoloÄ ník v s.r.o.: Aké sú rozdie…
               <h3>Tuzemské samozdanenie v roku 2018
               <h3>Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovl…
               <h3>Odvody pracujúcich dôchodcov od 1. 7. 2018
               <h3>Auto v podnikaní firmy - najÄ astejÅ¡ie otázky
               <h3>VýpoÄ et Ä istej mzdy zamestnanca v roku 2018
               <h3>Zvládnete sami podvojné ÃºÄ tovníctvo?
               <h3>Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?
               <h3>Transferové oceÅ ovanie v roku 2018
               <h3>Ako vyplniÅ¥ daÅ ové priznanie za rok 2017 -tlaÄ …
               <h3>9 dôležitých faktov k daÅ ovým priznaniam za r…
               <h3>DaÅ z motorových vozidiel za rok 2017
               <h3>Základné funkcie v Exceli pre ÃºÄ tovníkov
               <h3>Pracovný pohovor na pozíciu ÃºÄ tovník: ako sa …
               <h3>Zmeny v daniach a správe daní od 1.1.2018
               <h3>Zmeny v zákone o ÃºÄ tovníctve od 1.1.2018
               <h3>Už len 10 dní na odložené daÅ ové priznania
               <h3>Rozbiehate kariéru v personalistike?
               <h3>Ako vypracovaÅ¥ podnikateľský plán?
               <h3>Kurz podvojného ÃºÄ tovníctva
               <h3>Ing. Silvia Mazán
               <h3>Margaréta Margaréta GiraÅ¡ková
               <h3>Mgr. Zita Lenkeyová
               <h3>Mgr Svetlana FeÅ¡Ä Ã¡ková
               <h3>Katarína Katarína Ä ornáková
               <h3>Gertruda Kubisova
               <h3>PhDr. Kristína JurÄ ová
               <h3>Jana DaloÅ¡ová
               <h3>Viktória Mlynková
               <h3>Dáša Kalnická
               <h3>Kristína Molnárová
               <h3>Mgr Zuzana Procházková
               <h3>Ing. Aleksey Potapov
               <h3>Miroslava Ä erÅ anová
               <h3>Lenka Navrátilová
               <h3>Kristina Adamcova
               <h3>Mgr. Martina Dubinová
               <h3>Mgr. Martina Dubinová
               <h3>Alexandra BíreÅ¡ová
               <h3>Ana Cutlacova
               <h3>Ing. Nikoleta BilÄ Ã­ková
               <h3>Bc. Zuzana Masanova
               <h3>Martina KulisieviÄ ová
               <h3>Ing Radka Slováková
               <h3>Ing. Andrea Ulicna
               <h3>Juliana Juliana Raczova
               <h3>Mgr. Denisa Cifrová
               <h3>Peter Peter Brazda
               <h3>Renáta Renáta Chnápková
               <h3>A veľa Ä alších...

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 176

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 41

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 354
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 33373 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 43949 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Start of Smartsupp Live Chat script ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://jaspis.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Agentúra JASPIS

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky:

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://jaspis.sk

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 6841

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '6841' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
viac | ã­taå¥ | 2021 | 2020 | akã© | 2019 | ktorã© | kurz | zmeny | roku

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
viac142x0x0x1x
ã­taå¥138x0x0x0x
202166x0x0x14x
202055x0x0x9x
akã©39x0x0x12x
201935x0x0x4x
ktorã©33x0x0x7x
kurz30x0x0x3x
zmeny30x0x0x15x
roku29x0x0x14x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 25.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://jaspis.sk/styles/style.css?v=2.0.107.9 kB
Linkované soubory skriptů
https://jaspis.sk/scripts/netteForms.js4.8 kB
https://jaspis.sk/scripts/nette.ajax.js4.9 kB
https://jaspis.sk/scripts/spinner.ajax.js0.3 kB
https://jaspis.sk/scripts/wcms_slider.js?v=2.0.100.8 kB
https://jaspis.sk/scripts/wcms_rotator.js?v=2.0.101.4 kB
https://jaspis.sk/scripts/main.js?v=2.0.103.1 kB
Linkované soubory obrázků
https://jaspis.sk/images/logo_jaspis.png3.0 kB
https://jaspis.sk/images/icon_search_white.png0.5 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon1.png8.9 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon2.png6.1 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon3.png5.5 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon4.png9.3 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/logo_jaspis.png3.0 kB
https://jaspis.sk/images/cardpay_cards.webp4.1 kB
https://jaspis.sk/images/footer_icon_twitter.png0.6 kB
https://jaspis.sk/images/footer_icon_facebook.png0.7 kB
CELKEM80.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 105.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 47

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 354 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Kdo jsme a co umíme?

Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.

V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.

máme
13
let zkušeností
pomohli jsme
1328
klientům
právě teď máme
211
webů pod palcem
náš tým napsal již
358467
PR článků

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktní formulář

Načtení stránky


URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://jaspis.sk/

Načteno:
18. 2. 2022 08:23

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://jaspis.sk/' byla přesměrována na 'https://jaspis.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 18 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://jaspis.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://jaspis.sk/

XML mapy stránek na URL adrese ze souboru robots.txt není validní.

0 / 2


Dosažené skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Agentúra JASPIS

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Chcete sa prihlásiť na konkrétny kurz?</h1>
<h1>PreÄ o sa vzdelávaÅ¥ s JASPIS?</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Chcete sa prihlásiÅ¥ na konkrétny kurz?
     <h1>PreÄ o sa vzdelávaÅ¥ s JASPIS?
          <h2>Vzdelávame už 21 rokov
          <h2>49 580 klientov
          <h2>Lektori z praxe
          <h2>Sme k vám bližšie
          <h2>Rezervujte si svoje miesto na kurze
          <h2>Novinky z ÃºÄ tovníctva a daní
               <h3>Ako na zdaÅ ovanie príjmov z prenájmu nehnuteľn…
               <h3>Kto nemusí podaÅ¥ daÅ ové priznanie za rok 2021?
               <h3>RoÄ né zÃºÄ tovanie preddavkov na daÅ za rok 2021
               <h3>Nezdaniteľné Ä asti základu dane v roku 2022
               <h3>Ä istá mzda: Postup na výpoÄ et Ä istej mzdy v r…
               <h3>Cookies liÅ¡ta a GDPR od 1. 2. 2022: aké zmeny na…
               <h3>DaÅ ové priznanie a daÅ z motorových vozidiel za…
               <h3>Cestovné náhrady: VýpoÄ et stravného na pracov…
               <h3>Výdavky na stravné v roku 2022
               <h3>Zmeny v Zákonníku práce s ÃºÄ innosÅ¥ou od 1.1.…
               <h3>Novela daÅ ového poriadku - zmeny ÃºÄ inné od no…
               <h3>Ste platiteľ DPH? Nezabudnite na oznámenie banko…
               <h3>5 dôležitých zmien, ktoré prináša novela zá…
               <h3>SkonÄ enie pracovného pomeru zo strany zamestnanc…
               <h3>Fakturácia a faktúra: aké má pravidlá a nále…
               <h3>Registrácia pre DPH môže byÅ¥ povinná, aj keÄ …
               <h3>Uvažujete o zmene práce? Nie ste sami, poÄ ty vÃ…
               <h3>Zamestnanecké benefity z pohľadu daní
               <h3>DaÅ ová kontrola krok za krokom
               <h3>PreÄ o sa oplatí, aby bol otec na materskej dovol…
               <h3>Oplatí sa vám zmena zdravotnej poisÅ¥ovne?
               <h3>Minimálna mzda bude od januára 2022 vyÅ¡Å¡ia
               <h3>DaÅ ová evidencia alebo paušálne výdavky
               <h3>Podrobný návod, ako vystaviÅ¥ faktúru
               <h3>ŽivnosÅ¥ alebo s.r.o. v roku 2021: Ä o sa vám op…
               <h3>Proces prechodu zo živnosti na s.r.o.: aké povin…
               <h3>Å pecifiká ÃºÄ tovníctva rozpoÄ tových organizÃ…
               <h3>Zmeny v živnostenskom zákone - novela ÃºÄ inná…
               <h3>DaÅ ová optimalizácia: PripoÄ Ã­tateľné a odpo…
               <h3>Životné minimum sa od 1.7.2021 zvyÅ¡uje, zvýši…
               <h3>ExekuÄ né zrážky zo mzdy zamestnanca od 1.7.202…
               <h3>RekreaÄ né poukazy na dovolenku na Slovensku v ro…
               <h3>Vysporiadanie výsledku hospodárenia: Rozdelenie …
               <h3>Zamestnávanie dohodárov: Typy dohôd a odvody
               <h3>Kryptomeny z pohľadu daní a ÃºÄ tovníctva
               <h3>Nakupovanie a dovoz tovaru z Ä Ã­ny alebo USA sa p…
               <h3>Å tudentské brigády 2021: Ä o by ste mali vedieÅ…
               <h3>Online vzdelávanie hýbe svetom. Pri kurzoch s vÃ…
               <h3>Medzinárodné Å¡tandardy finanÄ ného výkazníct…
               <h3>Záporné vlastné imanie je negatívnym signálom…
               <h3>DaÅ ové priznanie živnostníka s paušálnymi vÃ…
               <h3>DaÅ ové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 - ty…
               <h3>ZabezpeÄ enie stravovania - pravidlá výberu gast…
               <h3>MikrodaÅ ovník: Podnikatelia s menšími príjmam…
               <h3>8 najdôležitejších zmien v Zákonníku práce …
               <h3>Aké sú povinnosti zamestnávateľa voÄ i jeho za…
               <h3>Brexit z daÅ ového pohľadu - nové pravidlá pre…
               <h3>Jednoduché ÃºÄ tovníctvo - užitoÄ né základy
               <h3>Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného i…
               <h3>Zdravotné a sociálne odvody v roku 2022
               <h3>Online kurzy: Odpovedáme na najÄ astejÅ¡ie otázk…
               <h3>Mzdové veliÄ iny a Ä istá mzda zamestnanca 2021
               <h3>DaÅ ový bonus na dieÅ¥a a na zaplatené úroky: K…
               <h3>SplatnosÅ¥ odložených sociálnych odvodov sa pos…
               <h3>Podvojné ÃºÄ tovníctvo - zoznámte sa so základ…
               <h3>10 najÄ astejších chýb, ktoré robia spoloÄ nos…
               <h3>Rozdiely medzi ÃºÄ tovníctvom neziskových organi…
               <h3>Nová podpora od Å¡tátu Prvá pomoc +: VyÅ¡Å¡ie p…
               <h3>Mimoriadna situácia skonÄ ila, nezabudnite na ter…
               <h3>Novela zákona o dani z príjmov 2021 a 2022
               <h3>Vládna novela zákona o DPH putuje do parlamentu…
               <h3>Od januára 2021 porastie minimálna mzda na 623 e…
               <h3>Nárok zamestnanca na stravné lístky poÄ as home…
               <h3>Odvody SZÄ O: Ako ovplyvní koronavírus novú vý…
               <h3>14 zásadných zmien, ktoré zavádza podnikateľs…
               <h3>Rastie vám poÄ et pohľadávok? Ako na neuhradenÃ…
               <h3>Životné minimum sa od júla zvyÅ¡uje o 2,2 %. Kt…
               <h3>Potrebujete zlikvidovaÅ¥ s.r.o.? NeÄ akajte, od 1.…
               <h3>Minimálna mzda 2021: Bude jej výška až 656 eur…
               <h3>Pri poklese tržieb je možný odklad platenia poi…
               <h3>Príspevky od Å¡tátu na pomoc poÄ as koronakrízy…
               <h3>Zmeny v príspevkoch pre podnikateľov v rámci pr…
               <h3>Odklad platenia preddavkov na daÅ z príjmov poÄ a…
               <h3>Opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a SZÄ O p…
               <h3>3 spôsoby, ako zvýšite svoju hodnotu na trhu pr…
               <h3>Aké máte možnosti pri skonÄ ení pracovného po…
               <h3>NauÄ te sa základy ÃºÄ tovníctva úplne zadarmo
               <h3>DaÅ ové povinnosti v Ä ase koronavírusu: Zmeny, …
               <h3>13 najÄ astejších chýb pri vypĺŠaní daÅ ový…
               <h3>Ako darovaÅ¥ 2 % zo zaplatenej dane?
               <h3>Nemáte peniaze na zaplatenie daní? Môžete ich …
               <h3>Odklad daÅ ového priznania: Komu sa oplatí?
               <h3>Autorský zákon a zdaÅ ovanie príjmov autorov
               <h3>Porovnávame individuálny a skupinový kurz: Neur…
               <h3>NajÄ astejÅ¡ie chyby v daÅ ovom priznaní k dani z…
               <h3>Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z mo…
               <h3>Stratili ste prácu? Nezúfajte a pozrite sa, aké…
               <h3>Mzdové veliÄ iny a Ä istá mzda zamestnanca 2020
               <h3>7 tipov, ako nájsÅ¥ motiváciu uÄ iÅ¥ sa nové zr…
               <h3>eKasu Ä akajú od januára 2020 zmeny
               <h3>Od januára môžu rodiÄ ia využiÅ¥ Å¡portové po…
               <h3>DaÅ ové zaÅ¥aženie sa od roku 2020 zníži. O ko…
               <h3>Aktívne a pasívne príjmy a ich zdaÅ ovanie
               <h3>Ã Ä tovná závierka v podvojnom ÃºÄ tovníctve
               <h3>Minimálna mzda 2020 - jej výška, výpoÄ et a ve…
               <h3>Triedenie ÃºÄ tovných jednotiek: Mikro, malá a v…
               <h3>Slovensko je na chvoste Å¡túdie o platobnej disci…
               <h3>Aké zmeny prináša návrh novely zákona o ÃºÄ t…
               <h3>FinanÄ ná analýza podniku zistí finanÄ né zdra…
               <h3>Padajú prvé pokuty za nepoužívanie eKasa. Spĺ…
               <h3>Novela zákona o DPH 2020: Aké zmeny navrhuje?
               <h3>Aké odvody budú SZÄ O platiÅ¥ od júla? Sociáln…
               <h3>Nové životné minimum: Dlžníkom s exekúciami …
               <h3>Ako založiÅ¥ obÄ ianske združenie v roku 2019
               <h3>Výdavky na reprezentáciu a reklamu z pohľadu da…
               <h3>Od 1.7.2019 sa zvyÅ¡uje životné minimum
               <h3>Od júla 2019 je ÃºÄ inná krátka novela zákona …
               <h3>Aké zmeny obsahuje návrh nového zákona o dani …
               <h3>Príplatky za prácu cez víkend a v noci sú od m…
               <h3>Zmiernenie podmienok vyplácania 13. platu
               <h3>Neviete si rady s nároÄ ným ÃºÄ tovným problém…
               <h3>DaÅ ové priznanie SZÄ O s príjmami zo zahraniÄ i…
               <h3>DaÅ ové priznanie pri príjmoch zo zamestnania v …
               <h3>Ako sa vypoÄ Ã­ta Ä istá mzda zamestnanca v roku …
               <h3>Ä o si premyslieÅ¥ skôr, než dáte výpoveÄ
               <h3>Pripravované zmeny v zákone o DPH od 1.1.2019
               <h3>Takmer polovica Slovákov by menila prácu
               <h3>Elektronická a virtuálna registraÄ ná pokladnic…
               <h3>Konateľ vs. spoloÄ ník v s.r.o.: Aké sú rozdie…
               <h3>Tuzemské samozdanenie v roku 2018
               <h3>Odpisovanie majetku a základy, ktoré musíte ovl…
               <h3>Odvody pracujúcich dôchodcov od 1. 7. 2018
               <h3>Auto v podnikaní firmy - najÄ astejÅ¡ie otázky
               <h3>VýpoÄ et Ä istej mzdy zamestnanca v roku 2018
               <h3>Zvládnete sami podvojné ÃºÄ tovníctvo?
               <h3>Novela Zákonníka práce: Aké zmeny prináša?
               <h3>Transferové oceÅ ovanie v roku 2018
               <h3>Ako vyplniÅ¥ daÅ ové priznanie za rok 2017 -tlaÄ …
               <h3>9 dôležitých faktov k daÅ ovým priznaniam za r…
               <h3>DaÅ z motorových vozidiel za rok 2017
               <h3>Základné funkcie v Exceli pre ÃºÄ tovníkov
               <h3>Pracovný pohovor na pozíciu ÃºÄ tovník: ako sa …
               <h3>Zmeny v daniach a správe daní od 1.1.2018
               <h3>Zmeny v zákone o ÃºÄ tovníctve od 1.1.2018
               <h3>Už len 10 dní na odložené daÅ ové priznania
               <h3>Rozbiehate kariéru v personalistike?
               <h3>Ako vypracovaÅ¥ podnikateľský plán?
               <h3>Kurz podvojného ÃºÄ tovníctva
               <h3>Ing. Silvia Mazán
               <h3>Margaréta Margaréta GiraÅ¡ková
               <h3>Mgr. Zita Lenkeyová
               <h3>Mgr Svetlana FeÅ¡Ä Ã¡ková
               <h3>Katarína Katarína Ä ornáková
               <h3>Gertruda Kubisova
               <h3>PhDr. Kristína JurÄ ová
               <h3>Jana DaloÅ¡ová
               <h3>Viktória Mlynková
               <h3>Dáša Kalnická
               <h3>Kristína Molnárová
               <h3>Mgr Zuzana Procházková
               <h3>Ing. Aleksey Potapov
               <h3>Miroslava Ä erÅ anová
               <h3>Lenka Navrátilová
               <h3>Kristina Adamcova
               <h3>Mgr. Martina Dubinová
               <h3>Mgr. Martina Dubinová
               <h3>Alexandra BíreÅ¡ová
               <h3>Ana Cutlacova
               <h3>Ing. Nikoleta BilÄ Ã­ková
               <h3>Bc. Zuzana Masanova
               <h3>Martina KulisieviÄ ová
               <h3>Ing Radka Slováková
               <h3>Ing. Andrea Ulicna
               <h3>Juliana Juliana Raczova
               <h3>Mgr. Denisa Cifrová
               <h3>Peter Peter Brazda
               <h3>Renáta Renáta Chnápková
               <h3>A veľa Ä alších...

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 176

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 41

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 354
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 2
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 33373 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 43949 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Start of Smartsupp Live Chat script ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosažené skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosažené skóre:
2 / 6

Tagy pro sociální sítě


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://jaspis.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: Agentúra JASPIS

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky:

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://jaspis.sk

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosažené skóre:
8 / 10

Analýza klíčových slov


Počet slov na stránce: 6841

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '6841' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
viac | ã­taå¥ | 2021 | 2020 | akã© | 2019 | ktorã© | kurz | zmeny | roku

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
viac142x0x0x1x
ã­taå¥138x0x0x0x
202166x0x0x14x
202055x0x0x9x
akã©39x0x0x12x
201935x0x0x4x
ktorã©33x0x0x7x
kurz30x0x0x3x
zmeny30x0x0x15x
roku29x0x0x14x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosažené skóre:
3 / 3

Načítání zdrojů


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 25.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://jaspis.sk/styles/style.css?v=2.0.107.9 kB
Linkované soubory skriptů
https://jaspis.sk/scripts/netteForms.js4.8 kB
https://jaspis.sk/scripts/nette.ajax.js4.9 kB
https://jaspis.sk/scripts/spinner.ajax.js0.3 kB
https://jaspis.sk/scripts/wcms_slider.js?v=2.0.100.8 kB
https://jaspis.sk/scripts/wcms_rotator.js?v=2.0.101.4 kB
https://jaspis.sk/scripts/main.js?v=2.0.103.1 kB
Linkované soubory obrázků
https://jaspis.sk/images/logo_jaspis.png3.0 kB
https://jaspis.sk/images/icon_search_white.png0.5 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon1.png8.9 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon2.png6.1 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon3.png5.5 kB
https://jaspis.sk/files/upload/podstranky/advance_icon4.png9.3 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/stars_yellow_5.png0.5 kB
https://jaspis.sk/images/logo_jaspis.png3.0 kB
https://jaspis.sk/images/cardpay_cards.webp4.1 kB
https://jaspis.sk/images/footer_icon_twitter.png0.6 kB
https://jaspis.sk/images/footer_icon_facebook.png0.7 kB
CELKEM80.2 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 105.2 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 47

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosažené skóre:
4 / 5

Ostatní


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 354 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosažené skóre:
4 / 6

Výsledek SEO testu

Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testu
Dosažené skóre:
(41 / 64)

64.1 %